Doprava ZDARMA nad 2000,-Kč

VIA - HAND DEZI 1L s rozprašovačem ( dezinfekce na ruce a povrchy)

Kód: S28
Výprodej
240,79 Kč –45 %
unnamed (1)
240,79 Kč –45 % 131,89 Kč / ks 109 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Dezinfekční roztok na ruce a všechny povrchy, Tento produkt byl schválen ministerstvem Zdravotnictví České Republiky

Obsahuje: Ethanol 74% ( číslo CAS: 64-17-5), Peroxid vodíku 5,5%  (číslo CAS: 7722-84-1, Glycerol min. 2% (číslo CAS: 56-81-5), voda

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro Profesionální/ neprofesionální a průmyslové využití

Návod k použití na ruce: naneste na dlaně dostatečné množství 2x 3ml), aby pokrylo celou plochu dlani a rozetřete vtírejte, dokud není kůže suchá (cca 1 minuta)

Použití na ruce max. 10krát denně. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže- Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Návod k použití na povrchy: naneste rozprašovačem na plochu (nechte působit 5-10 sekund) a rozetřete hadrem nebo utěrkou

Nevhodné pro děti do 3 let věku

Obsahuje: Ethanol 74% ( číslo CAS: 64-17-5), Peroxid vodíku 5,5%  (číslo CAS: 7722-84-1, Glycerol min. 2% (číslo CAS: 56-81-5), voda

Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením
dodavateli.

flammeGHS07-Piktogram-zagrożeniu

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ( na ruce a povrchy )
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: