Doprava ZDARMA při nákupu nad 1300,-Kč

Krém na okna - leštidlo

Kód: S16/500 S16/1L S16/5L Zvolte variantu
240,79 Kč / ks 398,09 Kč / ks 1 148,29 Kč / ks od 240,79 Kč / ks 199 Kč bez DPH 329 Kč bez DPH 949 Kč bez DPH od 199 Kč bez DPH
Skladem (> 15 ks) Skladem (> 15 ks) Skladem (8 ks) Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
29.9.2021 29.9.2021 29.9.2021 Zvolte variantu

Čistící a leštící krém na okna, zrcadla a skla pro dokonalý výsledek beze šmouh s křišťálovou průzračností. Odstraňuje také i nikotin a mastný povlak. Před aplikací není potřeba čistit jiným přípravkem.

Dokonale čistá okna jsou standardním požadavkem zákazníka, ale snad nejhorší noční můrou pro profesionála, který má tohoto výsledku dosáhnout. Lze toho docílit běžně dostupnými produkty, ale někdy to trvá velmi dlouho a vždy se nějaká ta šmouha objeví. Je tu řešení, které zaručuje dokonalý výsledek za krátký čas!

Aplikace: Před použitím protřepejte. Na suché okna aplikujte krouživými pohyby hadříkem. po 2 - 5 minutách vyleštěte suchým hadříkem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dokonale čistá okna jsou standardním požadavkem zákazníka, ale snad nejhorší noční můrou pro profesionála, který má tohoto výsledku dosáhnout. Lze toho docílit běžně dostupnými produkty, ale někdy to trvá velmi dlouho a vždy se nějaká ta šmouha objeví. Je tu řešení, které zaručuje dokonalý výsledek za krátký čas!

 

NÁVOD NA POUŽITÍ
Dbejte na to, aby okna před čištěním a leštěním byla dokonale suchá. Před aplikací super leštiče oken není potřeba povrch předem čistit jiným přípravkem.

Na malou houbu nebo na utěrku z mikrovlákna poskládanou do čtverce aplikujte krémové leštidlo oken. Aplikaci provádějte pomocí aplikační láhve (tenký pásek), rozetřete krémové leštidlo oken nejprve na suchý vnější obrys okna a potom na zbývající plochu uprostřed. Snažte se dosáhnout velmi tenkou souvislou vrstvu na celé ploše okna a systematicky naneste krémové leštidlo oken zvenku.Ve stejném sledu cca po 5 minutách vyleštěte vnější stranu oken utěrkou z mikrovlákna poskládanou do čtverce – při znečištění utěrky ji jednoduše převraťte na opačnou stranu.

RADY Z PRAXE
Když budete mít nanášecí houbu nebo utěrku z mikrovlákna zanesenou, opláchněte ji pod dostatečným množstvím tekoucí vody.

V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

benzínová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná lehká; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H371 Může způsobit poškození orgánů.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou pokožku.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Doplňkové pokyny pro bezpečné zacházení P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu, oxid uhličitý, suchý hasící prášek nebo vodní mlhu. P391 Uniklý produkt seberte. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

NEBEZPEČÍ

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti

724px-GHS-pictogram-silhouette.svgkisspng-hazard-symbol-ghs-hazard-pictograms-environmental-5af83411b46045.9107644015262156977388flamme

Doplňkové parametry

Kategorie: Úklidová a čistící chemie
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
2x
4
1x
3
2x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole: