Doprava ZDARMA při nákupu nad 1300,-Kč

Čistič oken - 1:1 conc

Kód: S15/1L S15/5L Zvolte variantu
159 Kč / ks 489 Kč / ks od 159 Kč / ks 131,40 Kč bez DPH 404,13 Kč bez DPH od 131,40 Kč bez DPH
Skladem (> 15 ks) Skladem (7 ks) Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
29.9.2021 29.9.2021 Zvolte variantu

Přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých omyvatelných ploch v interiéru a exteriéru,
jako jsou například okna, zrcadla, dlaždice, plasty a keramika. Díky svému složení má vynikající čistící účinek a zanechává čištěnou plochu dokonale čistou, lesklou a beze šmouh, odstraňuje i zbytky lepidla. Pro ekonomičnost lze čistič oken ředit vodou 1:1 - 1:2, obsahuje isopropylalkohol

Čistič oken aplikujte v malém množství, stačí jeden střik na jedno okno. Vždy používejte dvě utěrky z mikrovlákna – jednu vlhkou na roztírání a druhou suchou na doleštění…

Tento produkt je koncentrát

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých omyvatelných ploch v interiéru a exteriéru,
jako jsou například okna, zrcadla, dlaždice, plasty a keramika. Díky svému složení má vynikající čistící účinek a zanechává čištěnou plochu dokonale čistou, lesklou a beze šmouh, odstraňuje i zbytky lepidla. Pro ekonomičnost lze čistič oken ředit vodou 1:1 - 1:2, obsahuje isopropylalkohol

Čistič oken aplikujte v malém množství, stačí jeden střik na jedno okno. Vždy používejte dvě utěrky z mikrovlákna – jednu vlhkou na roztírání a druhou suchou na doleštění…

Pouze pro profesionální / odborné použití

Doporučený poměr ředění je 1:1 s možností ředění až 1:2

V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Doplňující pokyny pro bezpečné zacházení: P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůži. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu, oxid uhličitý, suchý hasící prášek nebo vodní mlhu.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

VAROVÁNÍ

flammeGHS07-Piktogram-zagrożeniu

Doplňkové parametry

Kategorie: Úklidová a čistící chemie
Záruka: 2 roky
5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
JL Avatar autora | 17.4.2021
Dobrý den , jsem spokojená má dobré vlastnosti na čistění nejen oken , ale i obrazovek televizí a displejů děkuji budu objednávat i další produkty . Prohlížela jsem vaše výrobky . Ludvíková Jaroslava